10 czerwca, 2016

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszym regulamin określa zasady korzystania z wyciągu do wakeboardingu oraz nart wodnych w Wake Park Zalesie przy ul. Wczasowa 1 w Zalesiu Górnym, oraz urządzeń stanowiących przeszkody, zlokalizowanych przy trasie wyciągu.
2. Zarządca wyciągu jest BAMBOSZ Bartłomiej Szamota NIP 123-111-64-18, Piaseczno 05-500, ul.Sikorskiego 5/21
3. Wyciąg do wakeboardingu w Wake Park Zalesie czynny jest w okresie sezonu letniego od Maja do Września od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10 do 21 z wyłączeniem niezbędnych prac konserwacyjnych, planowych napraw lub niezbędnych przeglądów technicznych.
4. Każda osoba korzystająca z wyciągu ma obowiązek zapoznania się i stosowania przepisów niniejszego regulaminu, instrukcji dotyczących wyciągu oraz instrukcji dotyczących poszczególnych urządzeń — przeszkód zlokalizowanych przy trasie wyciągu.
5. Korzystanie z wyciągu odbywa się na podstawie wcześniej wykupionej rezerwacji (slotu) na stronie internetowej
www.wakeparkzalesie.pl zgodnie z obowiązującym cennikiem.
6. Zakup slotu (rezerwacji) i rozpoczęcie korzystania z wyciągu może odbyć się wyłącznie po zapoznaniu się przez użytkownika z treścią niniejszego regulaminu.
7. Użytkownik wyciągu dokonuje zakupu slotu (rezerwacji) na stronie internetowej
www.wakeparkzalesie.pl .
8. Zabrania się wchodzenia na przeszkody osobom, które nie korzystają z wyciągu.
9. Z wyciągu samodzielnie korzystać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, umiejące uprawiać wakeboarding oraz umiejące pływać. W razie wątpliwości co do wieku użytkownika obsługa wyciągu może zażądać okazania stosownego sprzedaży dokumentu tożsamości, pod rygorem odmowy rezerwacji. Osoby niepełnoletnie mogą samodzielnie korzystać z wyciągu wyłącznie za zgodą oraz pod opieką ich opiekunów.
10. Osoby pełnoletnie i umiejące pływać, które zamierzają podjąć naukę pływania na wakeboardzie mogą korzystać z wyciągu na zasadach określonych w punkcie VI regulaminu. Osoby niepełnoletnie mogą podjąć naukę pływania na wakeboardzie i korzystać z wyciągu na zasadach określonych w punkcie VI regulaminu, za zgoda ich opiekunów. Osoby te zobowiązane są do stosowania pozostałych postanowień regulaminu.
11. Zabrania się korzystania z wyciągu oraz z wypożyczonego sprzętu wodnego, które są pod wpływem działania alkoholu lub środków odurzających/ psychotropowych. Osoba zarządzająca terenem Wake Park Zalesie lub osoba przez nią upoważniona może odmówić wstępu osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości czy upojenia alkoholowego lub znajduje się pod wpływem działania środków odurzających/psychotropowych.
12. Zabrania się wnoszenia przedmiotów zagrażających zdrowiu lub życiu innych osób.
13. Zarządca WakePark Zalesie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w związku z nieprzestrzeganiem przez użytkownika wyciągu niniejszego regulaminu lub instrukcji, do jakiegokolwiek urządzenia – przeszkód zlokalizowanych przy wyciągu.

II. REZERWACJA

  1. Rodzaje rezerwacji i ich ceny określa cennik udostępniany użytkownikom na stronie internetowej www.wakeparkzalesie.pl .
  2. Jedynym dokumentem poświadczającym uprawianie do korzystania z wyciągu jest przedstawienie wcześniej wykupionej rezerwacji przesłanej na e-miel.
  3. Obsługa wyciągu może zażądać okazania poświadczenia rezerwacji w każdym czasie podczas korzystania z wyciągu. W razie braku poświadczenia rezerwacji obsługa może odmówić dalszego korzystania z wyciągu.
  4. W przypadku utraty poświadczenia rezerwacji nie ma technicznych możliwości wydania duplikat
  5. Zakupiona rezerwacja nie podlegaj zwrotowi.
  6. Reklamacje będą uznawane tylko w przypadku:

a. Awarii wyciągu

b. Złych warunków pogodowych (burza, wyładowania elektryczne)

  1. Reklamacje składane mogą być w formie pisemnej, e-mailowo lub telefonicznie na adres www.wakeparkzalesie.pl .
  2. W przypadku uznania reklamacji konsument ma prawo:
  1. Do przełożenia miejsca zarezerwowanego na dowolny wolny slot (rezerwacja) w systemie rezerwacji przez cały bieżący sezon.
  2. Do zwrotu kosztów rezerwacji w przypadku braku możliwości zmiany terminu rezerwacji.

III. KORZYSTANIE Z TERENU PRZY WYCIĄGU

1. Użytkownik zobowiązany jest do dbania o stan techniczny i czystości terenu.
2. Osoby korzystające z wyciągu są zobowiązane do zachowania szczególnej ostrożności. Zabrania się:
a) Biegania
b) Przepychania
c) Wpływania pod wyciąg w przypadku niekorzystania z niego
d) Wchodzenia na przeszkody do wakeboardingu w przypadku niekorzystania z wyciągu
e) Powodowania sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie lub innych osób
f) Korzystania z wyciągu lub urządzeń w liczbie większej niż jedna osoba na jeden przejazd
g) Spożywania alkoholu w obrębie wyciągu
h) Zaśmiecania
3. W przypadku naruszenia postanowienia ust. 1 lub 2 przez użytkownika niezależnie od innych uprawnień przysługujących Zarządcy Wake Park Zalesie, obsługa wyciągu może odmówić korzystania z wyciągu przez użytkownika bez zwrotu opłaty za rezerwacje oraz zażądać opuszczenia terenu.

IV. KORZYSTANIE Z WYCIĄGU

1. Z wyciągu mogą korzystać wyłącznie osoby umiejące pływać. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą korzystać z wyciągu oraz wypożyczonego sprzętu wodnego w Wake Park Zalesie Wyłącznie za zgoda ich opiekunów. Opiekun ma obowiązek zapoznać osobę niepełnoletnia z regulaminem korzystania z wyciągu oraz instrukcja urządzeń. Opiekun ma obowiązek dopilnowania, aby taka osoba nie korzystała z wyciągu bez pełnego zabezpieczenia
2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z wyciągu Wake Park Zalesie zgodnie z jego przeznaczeniem regulaminem i instrukcja. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody osoby korzystającej, które powstały z przyczyn wynikających z nieprzestrzegania regulaminu lub instrukcji.
3. Obsługę techniczna wyciągu zapewnia obsługa wyciągu, a użytkownik nie jest uprawniony do samodzielnej zmiany parametrów technicznych działania wyciągu.
4. Obsługa wyciągu decyduje o parametrach technicznych działania wyciągu, biorąc pod uwagę przede wszystkim umiejętności użytkownika z zakresu wakeboardingu.
5. Z wyciągu w tym samym czasie może korzystać wyłącznie jedna osoba.
6. Rozpoczęcie i zakończenie korzystania z wyciągu odbywać się może wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych
7. Korzystanie z wyciągu powinno odbywać się z zachowaniem należytej ostrożności. Użytkownik powinien postępować w sposób niezagrażający swojemu zdrowiu i życiu, a także zdrowiu i życiu innych osób.
8. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń obsługi wyciągu.
9. Jeżeli użytkownik korzysta z urządzeń/przeszkód usytuowanych na linii przepływu między slupami wyciągu, służących do wykonywania ewolucji, powinien robić to z uwzględnieniem swoich umiejętności oraz należyta ostrożnością.
10. W przypadku, kiedy użytkownik korzysta z wyciągu lub urządzeń w sposób niezgodny z regulaminem, lub instrukcja, a w szczególności w sposób zagrażający jego zdrowiu i życiu, a także zdrowiu lub życiu innych osób, nieodpowiadający zasadom bezpieczeństwa lub mogący doprowadzić do uszkodzenia, lub zniszczenia wyciągu, lub urządzeń, obsługa wyciągu może odmówić dalszego korzystania z wyciągu przez użytkownika.
11. Ryzyko związane z amatorskim lub wyczynowym korzystaniem z wyciągu w Wake Park Zalesie ponosi korzystający w związku z czym właściciel Wake Park Zalesie nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie, jak i na mieniu wynikłe z niezgodnego z niniejszym regulaminem użytkowania wyciągu.
12. W nadzwyczajnych sytuacjach zagrażających zdrowiu, życiu lub mieniu użytkownika wyciągu, lub innych osób (np. złe warunki atmosferyczne) obsługa wyciągu może nakazać użytkownikowi zaprzestanie korzystania z wyciągu. W takim przypadku użytkownik może skorzystać z wyciągu w innym terminie, na podstawie już wykupionej rezerwacji. Czas korzystania z wyciągu w późniejszym terminie zostanie skrócony o czas korzystania z niego w pierwotnym terminie.

V. SPRZĘT DO WAKEBOARDINGU

1. Do uprawiania wakeboardingu użytkownik korzysta ze swojego sprzętu lub sprzętu wypożyczonego od Zarządcy WakePark Zalesie.
2. Zasady wypożyczenia oraz korzystania ze sprzętu określają odrębne przepisy. Korzystając z wypożyczonego sprzętu należy przestrzegać regulaminu wypożyczalni sprzętu wodnego.
3. Obsługa wyciągu uprawniona jest do kontroli stanu technicznego sprzętu użytkownika. W razie stwierdzenia, iż sprzęt użytkownika jest w stanie technicznym uniemożliwiającym korzystanie z wyciągu, obsługa wyciągu może odmówić korzystania z wyciągu przez użytkownika. W takim przypadku użytkownik może skorzystać z innego sprzętu, także wypożyczonego od zarządcy. W przeciwnym razie użytkownik nie będzie mógł korzystać z wyciągu, a niewykorzystana opłata za rezerwację zostanie mu zwrócona.

VI. NAUKA PLWANIA NA WAKEBOARDZIE

1. Osoby zamierzające podjąć naukę pływania na wakeboardzie (zwane dalej Kursantami/Kursantem) mogą korzystać z wyciągu wyłącznie w asyście obsługi wyciągu.
2. Kursanci zobowiązani są do stosowania się wszelkich zaleceń i wskazówek obsługi wyciągu pod rygorem uniemożliwienia korzystania z wyciągu.
3. Kursantom zakazuje się korzystania z wyciągu bez asysty obsługi wyciągu lub wbrew jej zaleceniom i wskazówkom.
4. Ze względu na fakt, iż kursanci podejmują naukę pływania na wakeboardzie zobowiązani są oni do szczególnego stosowania się do zasad bezpieczeństwa.
5. Kursanci mogą korzystać z urządzeń/przeszkód usytuowanych na linii przepływu między slupami wyciągu, służących do wykonywania ewolucji, jedynie za zgoda obsługi wyciągu.
6. Obsługa wyciągu może podjąć o zaprzestaniu kontynuowania nauki pływania na wakeboardzie w sytuacji, gdy kursant mimo wcześniejszego upomnienia korzysta z wyciągu w sposób nieprawidłowy, przede wszystkim mogący doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia wyciągu, lub urządzeń, o których mowa w ust. 5 lub nieodpowiadający zasadom bezpieczeństwa i mimo upomnień obsługi wyciągu, nie stosuje się do jej zaleceń lub wskazówek, lub zagraża swojemu zdrowiu, lub życiu, a także zdrowiu lub życiu innych osób.

VII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA KORZYSTANIA Z WYCIĄGU

1. Zabrania się korzystania z wyciągu oraz wypożyczonego sprzętu wodnego osobom bez pełnego zabezpieczenia, na które składa się kask i kamizelka ratunkowa.
2. Uchwyt linki holowniczej należy trzymać oburącz. Uchwytu nigdy nie należy przekładać przez głowę lub inne części ciała. W przypadku upadku należy natychmiast puścić uchwyt linki holowniczej.
3. Należy uważać na inne osoby znajdujące się w wodzie. Podczas mijania osób znajdujących się w wodzie należy zachować możliwie duży odstęp. W celu niedopuszczenia do kolizji należy puścić uchwyt linki holowniczej i opaść do wody.
4. W przypadku, kiedy na drodze znajduje się urządzenie — przeszkoda, ślizgacz (slider) lub skocznia (kicker), której nie można ominąć lub w przypadku zbyt malej odległości od brzegu, lub platformy startowej należy puścić uchwyt linki holowniczej i opaść do wody.
5. W żadnym wypadku nie można stwarzać zagrożenia dla siebie lub innych osób przebywających w wodzie.
6. W razie wątpliwości lub zagrożenia należy puścić uchwyt linki holowniczej i opaść do wody.
7. Przed skorzystaniem z wyciągu do wakeboardingu należy być przynajmniej 30 minut po posiłku oraz należy zdjąć wszelka biżuterie lub inne zewnętrzne akcesoria, które można łatwo utracić podczas aktywności w wodzie lub które mogą stanowić zagrożenie dla życia, lub zdrowia własnego, lub osób trzecich.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik ponosi pełna odpowiedzialność cywilna i karna za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas korzystania z wyciągu.
2. Zarządca nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku niestosowania się przez Uczestników do Regulaminu, nakazów i wskazówek obsługi.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody rzeczowe, osobowe i majątkowe, jakie mogą wystąpić na skutek korzystania z wyciągu oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie zostaną wyrządzone korzystającemu na skutek działań innych użytkowników bądź osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę przedmiotów pozostawionych przez uczestnika na terenie Wake Park Zalesie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem za obowiązujące uważa się przepisy kodeksu cywilnego.
5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 04.05.2020

BAMBOSZ” Bartłomiej Szamota

NIP 123 111 64 18

05-500 Piaseczno

ul. Sikorskiego 5/21

 

Top